PTP خارج استانی

سرویس PTP خارج استانی که ، قادر است بین دو نقطه مورد درخواست مشتری از طریق مودم های دیجیتال DSL از محل مشتری تا نزدیکترین مرکز مخابراتی در دو انتها و نهایتاً از طریق بسترTDM ، بین دو مرکز مخابراتی نزدیک به نقاط انتهایی مشتری ارتباط مورد نظر را فراهم نماید.