سرویس PTMP

سرويسPTMP   داخل استانی يك سرويس تعميم يافتة PTP است. در اين سرويس بنا به درخواست مشتري ارتباط بين يك نقطة مركزي با چند نقطه به صورت يك به چند برقرار مي‌گردد. اين سرويس مخصوص مشترياني است كه دارای  يك سايت مركزي( Data Center ) بوده و نيازمند برقراری ارتباط با سایت های ديگر هستند.