سرویس اینترانت

با توجه به حجم بالاي تبادل اطلاعات در سطح کشور اقدام به ايجاد بستري ارتباطي جهت برقراري ارتباط با سرويس دهندگان داخلي داده شد که با اين روش اتصال کاربران شبکه به اينگونه سرويس دهندگان امکان پذیر شد. با ايجاد يک بستر وسيع IP در سطح کشور با گستردگي در مراکز کليه استان ها و همچنين قابليت دسترسي کليه شهرها به اين شبکه از طريق شبکه هاي دسترسي استاني ( ATM،TDM )، سرويسي بنام ” اينترانت”  به متقاضيان ارائه داده شد که در اين سرويس IP آدرس هاي Private در داخل کشور بصورت يکتا و سازمان دهي شده تخصيص داده مي شود.